Treatise
ADDRESS:22nd floor, guanyun building, no. 222, tianshui south road, lanzhou city, gansu province
TEL:0931-8915610
treatise

  

The serial number

Book name

The author

Publication date

International standard book number ISBN

1

Research on urban air pollution prediction

Wang wugong, Yang debao, shang kezheng, qi bin

2002.11

ISBN 7-311-02071-9

2

Dust storms

Yang debao, shang kezheng, Wang wugong

2003.03

ISBN 7-5029-3556-8

3

Global Alarm:Dust and Sand Storms From the World’s Drylands

Yang youlin,luqi,Wang shigong et al

2002.02

ISBN 92-1-1201140-4

4

Climate change and desertification

Wang Chenghai

2003.03

ISBN 7-5029-3556-4

5

Environmental impact assessment study

Tian Liang

2004.10

ISBN 7-311-02394-7

6

Circuits and analog electronic circuits

Feng Guanghong

2003.07

ISBN 7-311-02199-5

7

Circuit principle analog circuit digital circuit problem set full solution

Feng Guanghong

2002.01

ISBN 7-311-01937-0

8

World sandstorm police record

Lu qi, Yang youlin,Wang shigong et al

2001.08

ISBN 7-80163-055-6

9

Principles and methods of atmospheric detection

Zhang wenyu, yuan jiuyi

2007.05

ISBN 978-7-5029-4318-9

10

Atmospheric exploration experiment practice course

Zhang wenyu, tong jilong

2007.07

ISBN 978-7-3110-2973-9

11

Sandstorms and their disasters

Wang shigong, zhou zijiang, Yang debao, shang kezheng, etc

2008