Dr. Wu Zhang's Home Page


Publications:

2008
CHANG Zhuo-lin, ZHANG Wu, SHI Jin-sen, CHEN Yan, TANG Jie£¬Characteristics of atmospheric aerosols over semi-arid region of Loess Plateau. JOURNAL OF LANZHOU UNIVERSITY (NATURAL SCIENCES), 2008, 44(2), 1-8.

Jianrong Bi, Jianping Huang, Yuzhi Liu,Wu Zhang, Jinsen Shi, Zhongwei Huang, Characteristics of surface radiation over semi-arid region of the Loess Plateau. JOURNAL OF LANZHOU UNIVERSITY (NATURAL SCIENCES), 2008,44(3),.33-38.

Shi Jin-sen, Zhang Wu, Chen Tian-yu, Bi Jian-rong, He Min, Analysis on Raindrop-size Distribution Characteristics of North Face of Qilian Mountain in summer of 2006. JOURNAL OF LANZHOU UNIVERSITY (NATURAL SCIENCES), 2008,44(4),(in press).

Su YANG, Wu ZHANG, Jingjing HAN, Li LI, Fuhai GENG, Jinsen SHI, Preliminary Study of the Characteristics of Black Carbon Aerosol over Pudong district in Shanghai during Autumn and Winter. JOURNAL OF LANZHOU UNIVERSITY (NATURAL SCIENCES), 2008,44(4),(in press).

2006
ZHAO Qingyun, ZHANG Wu, TANG Jie, LI Dongliang£¬Extreme Climate within
Eastern Part of Northwest China and Its Response on Sensible Heat over 
Qinghai-Tibetan Plateau. JOURNAL OF DESERT RESEARCH£¬2006£¬265(3):415-420

2005
ZHAO Qingyun, ZHANG Wu, WANG Shigong, LIU Xinwei£¬Change of Extreme 
Precipitation Events in Arid and Semi-Arid Regions in the East of Northwest China£¬JOURNAL OF DESERT RESEARCH£¬2005£¬25£¨6£©£º904-909

ZHAO Xiujuan,CHEN Changhe, ZHANG Wu, GUO Ni, Retrieval of Aerosol Optical 
Depth over Lanzhou Area Using MODIS Data,   Plateau Meteorology,2005, 24(1), 97-103.(Chinese) 

HU Bo, ZHANG Jie, ZHANG Wu, CHEN Changhe, ZHANG Lei, A Study of the Properties 
of Atmospheric Aerosol over Lanzhou in winter and Applications by using  
Integrating Nephelometer. JOURNAL OF LANZHOU UNIVERSITY (Natural Sciences) 2005, 
41((3) : 19-25(Chinese)

ZHAO Xiujuan , CHEN Changhe , YUAN Tie , ZHANG Wu, DONG Xiujuan, Lanzhou 
Aerosol Optical Depth in Winter and Their Relation with Visibility,  Plateau Meteorology, 2005,24(4),617-622.(Chinese)

2004
ZHANG Wu, HU Bo, CHEN Changhe, Du Ping, ZHANG Lei, FENG Guanghong, 
Scattering Properties of Atmospheric Aerosol over Lanzhou City and 
Applications Using an Integrating Nephelometer,  Advanced in Atmospheric Sciences,2004,21(6),848-856.

ZHANG Wu,  ZHANG Lei, ZHANG Jie, ZHAO Qingyun, Fu Xiaohong, The relations 
between solar ultraviolet radiation and air pollution in Lanzhou,Journal of 
Lanzhou University(natural Science),2004,40(5),100-105.(Chinese)

2003
ZHAO Qingyun, ZHANG Wu, WANG Shigong, A Study on Air Pollution, Visibility 
and General Circulation Feature , Plateau Meteorology,2003£¬22£¨4£©£¬393-396.(Chinese) 

HU Bo, ZHANG Wu, ZHANG Lei, CHEN Changhe, FENG Guanghong, A Study on Scattering 
Properties of Aerosol Particle over Xigu District of Lanzhou, Plateau Meteorology, 2003,22(4),354-360.(Chinese)

2001
ZHANG Wu, ZHAO Qingyun, WANG Shigong, Analyses on Characteristics of 
Photochemical Smog Pollution over Lanzhou , Plateau Meteorology,  2001£¨Supp.£©97-103. (Chinese)

1997
ZHANG Wu, FENG Guanghong, ZHANG Peiqun, A Comparative Study on Atmospheric 
Diffusion Rules Over Complex Terrians. JOURNAL OF LANZHOU UNIVERSITY  (Natural Sciences) 1997, 33 (4) : 140-143(Chinese)

    
Tianshui South Road No.222 Lanzhou, Gansu, P.R.China 730000